Žegnojimasis

VARDAN DIEVO TĖVO, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

 

Viešpaties malda

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.

 

Angelo pasveikinimas Marijai

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji! Viešpats su Tavimi! Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas Tavo sūnus – Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.

 

Švč. Trejybės pagarbinimas

GARBĖ DIEVUI TĖVUI, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

 

Apaštalų tikybos išpažinimas

TIKIU DIEVĄ TĖVĄ  visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją; ir Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas; nužengė į pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių; įžengė į dangų; sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.

Tikiu Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

 

Viešpaties angelas

VIEŠPATIES ANGELAS apreiškė Marijai: „Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios“.

SVEIKA, MARIJA…

„Štai aš Viešpaties tarnaitė; teesie man pagal tavo žodį“.

SVEIKA, MARIJA…

Ir Žodis tapo kūnu, ir gyveno tarp mūsų.

SVEIKA, MARIJA…

 

Dangaus Karaliene (Regina caeli)

- Velykų metu, vietoj „Viešpaties angelas“

DANGAUS KARALIENE, džiūgauki, aleliuja,nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja,prisikėlė, kaip buvo sakęs, aleliuja. Melski už mus Dievą, aleliuja! Džiūgauk ir linksminkis, Mergele Marija, aleliuja! Nes Viešpats tikrai prisikėlė, aleliuja!

Melskimės. Dieve, pradžiuginęs pasaulį savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, prisikėlimu, leisk Mergelei Marijai, Jo Motinai, užtariant pasiekti amžinojo gyvenimo džiaugsmą. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.Amen.

 

Sveika Karaliene (Salve Regina)

SVEIKA KARALIENE, gailestingoji Motina, mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika! Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai, Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų, garbingą Tavo įsčių vaisių, mums po šios tremties parodyk, o geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergelė Marija!

 

Pradžios maldos (iš Marijos Legiono tesseros)

K. Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, Šventosios Dvasios. Amen

     Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir uždek jose savo meilės ugnį.

K. Atsiųsk savo Dvasią ir visa bus sukurta.

A. Ir atnaujinsi žemės veidą.

     Melskimės. Dieve, Tu nori, kad kiekvienoje gentyje ir tautoje šventai darbuotųsi Tavo Bažnyčia; paskleisk Šventosios Dvasios dovanas po platų pasaulį ir visiems tikintiesiems įkvėpk tokio uolumo, kokiu tikintieji Evangelijos skelbimo pradžioje pasižymėjo. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

K. Viešpatie, atverk mano lūpas.

A. Ir aš Tave šlovinsiu.

K. Dieve, ateik man padėti.

A. Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

A. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen

Čia kalbama dalis rožančiaus ir „Sveika Karaliene“.

K. Melski už mus, Šventoji Dievo gimdytoja,

A. kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

   Melskimės. Dieve, Tu vienatinio savo Sūnaus gyvenimo, mirties ir prisikėlimo nuopelnais atvėrei mums dangaus vartus. Meldžiame, suteik malonę, kad mes, apmąstydami Švenčiausios Mergelės Marijos rožančiaus paslaptis, gyventume, kaip jos moko, ir pasiektume, ką jos žada. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

K. Švenčiausioji Jėzaus Širdie,

A. Pasigailėk mūsų.

K. Nekaltoji Marijos Širdie,

A. Melski už mus.

K. Šventasis Juozapai,

A. Melski už mus.

K. Šventasis Jonai Evangeliste,

A. Melski už mus.

K. Šventasis Liudvikai Marija de Montfort,

A. Melski už mus.

    Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, Šventosios Dvasios. Amen

 

Catena Legionis (iš Marijos Legiono tesseros)

    Priegiesmis. Kas yra Toji, kuri ateina lyg, kad tekanti aušra, graži kaip mėnulis, rinktinė kaip saulė, narsi kaip kariuomenė, pasirengusi žygiui?

    Mano siela + šlovina Viešpatį,

    mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,

    nes Jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę,

    štai nuo dabar palaiminta Mane vadins visos kartos,

    nes didžių dalykų padarė Man Visagalis, ir Šventas yra Jo vardas!

    Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie Jo klauso.

    Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido išdidžios širdies žmones.

    Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius.

    Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia.

    Jis ištiesė pagalbos ranką Savo tarnui Izraeliui, kad minėtų Jo gailestingumą,

    kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams – Abraomui ir jo palikuonims per amžius.

   Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

   Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen

   Priegiesmis. Kas yra Toji, kuri ateina lyg, kad tekanti aušra, graži kaip mėnulis, rinktinė kaip saulė, narsi kaip kariuomenė, pasirengusi žygiui?

K. Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,

A. melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos.

    Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, mūsų Tarpininke pas Tėvą, kuris teikeisi paskirti savo Motiną, Švenčiausiąją Mergelę, mums Motina ir Užtarėja, meldžiame, suteik, kad visi, kurie tik ateis pas Tave prašyti Tavo malonių, galėtų džiaugtis jas visas per Ją gavę. Amen.

 

Pabaigos maldos (iš Marijos Legiono tesseros)

   Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, Šventosios Dvasios. Amen

Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja! Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. Mergele garbingoji ir palaimintoji, mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, su savo Sūnumi mus sutaikink, savo Sūnui mus paveski, savo Sūnui mus atiduoki!

K.Nekaltoji Marija, visų Malonių Tarpininke (arba prezidiumui atitinkamas kreipinys),

A.Melski už mus.

K. Šventasis Mykolai, šventasis Gabrieliau ir šventasis Rapolai,

A. Melskite už mus.

K. Dangaus Galybės angeliškasis Marijos Legione,

A. Melski už mus.

K. Šventasis Jonai Krikštytojau,

A. Melski už mus.

K. Šventieji Petrai ir Pauliau, ir visi šventieji,

A. Melskite už mus.

    Viešpatie Dieve, suteik mums, po Marijos vėliava Tau tarnaujantiems, tokį didelį tikėjimą Tavimi ir pasitikėjimą Ja, kokio reikia, kad Tau laimėtume visą pasaulį. Duok mums gyvą, artimo meile spinduliuojantį tikėjimą, kuris padėtų mums visa daryti iš tyros Tavo meilės ir visada daryti iš tyros Tavo meilės, ir visada matyti Tave, bei tarnauti Tau kiekviename žmoguje; suteik mums tvirtą ir nepajudinamą, kaip uola, tikėjimą, kad išlaikytume ramybę ir nesvyruotume gyvenimo varguose, nelaimėse ir nepasisekimuose. Suteik drąsų tikėjimą, įkvepiantį mus imtis ir nedelsiant nuveikti didžių darbų Dievo garbei bei sielų išganymui; tikėjimą, kuris būtų mūsų Legiono Ugnies Stulpas ir vestų visus drauge, kad įžiebtume visur Dievo Meilės ugnį – apšviestume tuos, kurie tūno tamsybėse ir gyvena ūksmingame mirties slėnyje, kad įžiebtume uolumo atšalusiems – grąžintume gyvybę patekusiems į nuodėmės mirtį. Suteik tikėjimą, kuris kreiptų mūsų žingsnius Taikos keliu, kad po šio gyvenimo kovos visas mūsų Legionas, nepraradęs nė vieno iš savųjų, galėtų susirinkti Tavo meilės ir garbės Karalystėje. Amen.

   Mirusių legionierių ir visų mirusių tikinčiųjų sielos Dievo gailestingumu, tegul ilsisi ramybėje. Amen.

   Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, Šventosios Dvasios. Amen

Rožinis

Neužmirškite rūpintis, jog būtų kalbamas Rožinis, malda tokia brangi Dievo Motinai, taip dažnai rekomenduojama Romos popiežių, kurios dėka tikintieji gali labai ir veiksmingai įvykdyti dieviškojo Mokytojo įsakymą: „Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite ir rasite, belskite, ir jums bus atidaryta“ (Mt 7, 7)

- Popiežius Pijus VI, Enciklika „Mense maio“, 1965 balandžio 29

Pradžioje Tikiu į Dievą Tėvą, paskui Tėve mūsų, Sveika, Marija (tris kartus) ir Garbė Dievui.

Džiaugsmo slėpiniai

Apreiškimas. Angelas apreiškia Marijai Dievo Sūnaus įsikūnijimą.

Aplankymas. Marija lanko savo giminaitę Elzbietą.

Jėzaus gimimas. Gimsta pasaulio Atpirkėjas.

Jėzaus paaukojimas. Kūdikėlis Jėzus paaukojamas šventykloje.

Jėzaus atradimas. Po trijų dienų Jėzus atrandamas šventykloje.

Šviesos slėpiniai

Krikštas Jordane. Jėzus pakrikštijamas Jordano upėje.

Apreiškimas Kanos vestuvėse. Jėzus Marijos prašymu padaro pirmąjį stebuklą.

Dievo karalystės skelbimas raginant atsiversti. Jėzus skelbia Dievo karalystę atleisdamas nuodėmes, gydydama ligonius ir kviesdamas bendradarbius.

Atsimainymas. Ant Taboro kalno Jėzus apreiškia savo dieviškąją šviesą artimiausiems apaštalams.

Eucharistijos įsteigimas. Jėzus atiduoda savo kaip valgį ir gėrimą.

Kančios slėpiniai

Malda Alyvų sode. Jėzus ryžtasi priimti skaudžią kančią ir mirtį.

Nuplakimas. Minios išduotas Jėzus nuplakamas.

Vainikavimas erškėčiais. Jėzus pajuokai vainikuojamas erškėčiais.

Kryžiaus nešimas. Jėzus kantriai neša savo kryžių

Jėzaus mirtis ant kryžiaus. Jėzus lieka ištikimas Dievo ir žmonių meilei iki mirties.

Garbės slėpiniai

Jėzaus prisikėlimas. Trečiąją dieną Jėzus garbingai prisikelia iš numirusių

Jėzaus Dangun žengimas. Jėzus įžengia į dangų ir atsisėda Tėvo dešinėje.

Šventosios Dvasios atsiuntimas. Šventoji Dvasia nužengia į žemę.

Marijos Dangun paėmimas. Švenčiausioji Dievo Motina Marija vainikuojama dangaus ir žemės karaliene.

Pastaba: Slėpiniai pateikti pagal kun. Juliaus Jasėno „Marijinio pamaldumo vaidmuo naujojoje evangelizacijoje“.