Geras laiškas

2019 spalio 23

Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad atsiuntė laišką M.Šimanskis. Pateikiu jį kiek sutrumpinęs:

„Vakar peržiūrėjau savo tinklapio 'O Maria' {https://simanskis.blogspot.com/) redaguoto prieš 8 metus darbelius. Ten daug dar galima redaguoti (kažkiek redagavau) ir struktūrizuoti, bet dabar neužsiiminėsiu (laiko, tikslo, galimybių - neturėjimas). Jūsų susidomėjimas mane džiugina ir linkiu daug Dievo Motinos malonių ir gilaus-tvirto tikėjimo.

Šiais 2019 metais matau pas kunigą Robertą visai kitokią struktūrą (https://aukstynsirdis.blogspot.com/)  (https://coredemtrix.blogspot.com/    https://atpirkejosargas.blogspot.com/), o man nežinomas Martynas kūrė salve-regina (http://regina-salve.blogspot.com/)  iki 2011 metų. 

Patariu  J. Vaišnoros MIC "Marijos Garbinimas Lietuvoje" knygą http://www.prodeoetpatria.lt/files/pdf/Marijos-garbinimas-Lietuvoje-J_Vaisnora.pdf  arba https://simanskis.blogspot.com/2011/09/dievo-motinos-mereles-marijos.html  nurodyta nuorodose...

Knygos įžanga

  Šis darbas atsirado po to, kai autoriui teko 1954.III.25 skaityti Romos lietuviams paskaitą « Marija ir Lietuva ». Po jos, kai kurie klausytojai ėmė raginti autorių skaitytąją paskaitą papildyti ir atspausdinti. Berankiojant tam papildymui medžiagą, jos prisirinko tiek, kad susidarė ištisa knyga, kuri čia skaitytojams ir patiekiama. Autorius yra dėkingas visiems jį raginusiems, jam padėjusiems, patarusiems, ypač prof. Z. Ivinskiui ir kun. R. Krasauskui leidusiems pasinaudoti savo Vatikano ir kituose archyvuose surinkta medžiaga ir darbais, kun. K. Senkui, pagelbėjusiam apdoroti lietuviškąsias Marijos giesmes, bet ypačiai mons. Pr. Jurui, kurio lietuviškosios knygos meilės dėka šis darbas galėjo išvysti pasaulį. Šis kuklus darbas — pirmasis bandymas pažvelgti į Marijos garbinimą Lietuvoje amžių bėgyje, neturi pretenzijų būti mokslišku — istoriniu veikalu. Jis yra skirtas pasiskaityti broliams lietuviams, atplėštiems nuo Marijos Žemės, kad jie susipažintų su savo protėviųbočių uolumu Marijos garbinime, kuris užėmė labai ryškią vietą jų tikėjime ir gyvenime, kad jie iš protėvių pavyzdžio mokytųsi likti ištikimi savo dangiškajai Motinai — Marijai, kuri taip pamilo Lietuvos žemę.“

Henrikas

Stebuklingasis medalykėlis

2019 spalio 13

Naujas įdomus ir naudingas įrašas bloge „O Maria“,

žr. https://simanskis.blogspot.com/2019/10/stebuklingasis-medalykelis.html

Henrikas

Tu malonės pilnoji

2019 rugsėjo 22

Kaip angelas Nazarete pradėjo ją sveikinti, taip visa krikščionija nenustoja jos šlovinti: „Tu malonės pilnoji, tu pagirta tarp moterų.“

Nėra didesnės malonės ir garbės, kaip būti žmogaus prigimties Nugalėtojo, Jėzaus Kristaus, Motina! Kokioje ypatingoje malonėje turėjo būti toji, kuri iš visų pasaulio moterų buvo išrinkta būti Pasaulio Vaduotojo Motina!

Kokių todėl gražių vardų jai davė visi vėlyvesnieji laikai (Litanijoje), kokia šlove apsupo ją tie, kurie siekė tobulybės ir Dievo karalystės! Ji ypač globoja tyrybę ir jaunimą.

Lietuva ne paskutinė jos garbintoja: tūkstančiai lietuvių jai lenkiasi ir Aušros Vartuose (o, ten aš tavo veidą, Motina, turiu išvysti) ir Šiluvoje, ir Žemaičių Kalvarijoje ir daug daug kur kitur.

- įvadas į „Marijos garbinimą“, patalpintą 1937 metų „Kario kataliko“ maldynėlyje (sudarytojas kunigas kanauninkas Adolfas Sabaliauskas)

Henrikas

Dešimt pagrindinių Švenčiausiosios Mergelės dorybių

2019 rugsėjo 5

Tikrasis pamaldumas Šventajai Mergelei yra šventas, tai yra skatinantis sielą vengti nuodėmės ir sekti Švenčiausiosios Mergelės dorybėmis, ypač jos

giliu nusižeminimu,

gyvu tikėjimu,

aklu klusnumu,

nepaliaujama malda,

visuotiniu marinimusi [ši dorybė į rusų kalbą išversta „отрешении от всего тщетного“, tai yra „bet kokios tuštybės atsisakymu“],

dievišku skaistumu,

karšta artimo meile,

didvyriška kantrybe,

angelišku švelnumu

ir dieviška išmintimi.

Tai dešimt pagrindinių Švenčiausiosios Mergelės dorybių.

(Šv. Liudvikas de Montfort)

 

Henrikas

Įdomus blogas

2019 rugsėjo 1

Nemaža naudingų dalykų galime rasti Šimanskio bloge „O Maria“,

žr. http://simanskis.blogspot.com/

Henrikas

Parpuolęs žmogus keliasi...

2019 rugpjūčio 16

„Tikrai pamaldus Šventajai Mergelei žmogus jokiu būdu nėra permainingas, liūdnas, skrupulingas ar baikštus. Tai nereiškia, kad jis neparpuola ar kad jo pamaldumo jausmas kartais nesusvyruoja; tačiau parpuolęs jis keliasi, ištiesęs ranką savo gerajai Motinai; praradęs skonėjimąsi pamaldumo jausmu, jis nepradeda sielvartauti, nes teisus ir ištikimas Marijos maldininkas gyvena Jėzaus ir Marijos tikėjimu (Žyd 10, 38), o ne kūno jausmais.“ (Šv. Liudvikas de Montfort)

Henrikas

Motina iškeliaujantį sūnų paveda Dangaus Karalienei

2019 rugpjūčio 10

Ksavero visai neguosdama, pasiėmė už rankovės ir įsivedė į alkierių. Ten kabėjo didelis gražus Sopulingosios Dievo Motinos paveikslas. Prie krūtinės prispaudusi laikė erškiečių vainiką, akyse virpėjo dar nenukritusios ašaros. Ji buvo skausmo sustinginta, nors čia pat nesimatė, kokio. Aukštyn pakeltos akys reiškė ją matant, kas buvo ir kas bus.

Motina paklupdė Ksaverą ir tarė suvargusiu balsu:

- Sopulingoji Dievo Motinėle! Tu per tris dešimtis trejus metus regėjai būsimąją savo Sūnaus mirtį ir Jo kančias už visus mus. Visiems mums Tu skyrei vietos Saldžiausioje Jo Širdyje. Priskirk, priglausk ir šį mano vargšelį; jis turi motiną ir nebeturi jos – tai atstok mane, gink jį nuo žmonių nelabybės. Pastiprink svyruojantį, grąžink į tiesųjį kelią, jei kryptelėtų! Išlaikyk man tokį, kokį Tau, štai, pavedu…

Ksaveras klūpodamas nustebęs žiūrėjo pakarčiui tai į Dievo Motinos ašarotas akis, tai į savo motinos ašarotas akis. Abiejų buvo tokios pat, abiejų sielų nelengvino ašaros, čiurkšlėmis nutekėdamos. Ne, jos tvirtai stovėjo už blakstienos, troškino galugerklėje, spaudė širdį. Ksaverui matės abi tos “Motinos” susiprantančios ir dėl jo darančios glaudžią sąjungą; jis beatsirandąs jų dviejų nelaisvis: bėga nuo vienos, užtinka antrą, ir jam drąsu gyventi. Kaip kitkart mažiukas, pirmus žingsnius žengdamas... atsirasdavo kitose rankose...

Ksaverui buvo aišku viena, kam motina jį paveda Dangaus Karalienei; būtent, ji savotiškai įsako jam būti ir sugrįžti – kataliku ir žemaičiu.

- iš Vaižganto „Šeimos vėžiai“

Henrikas

Tikrasis pamaldumas Šventajai Mergelei yra švelnus

2019 rugpjūčio 9

„[Tikrasis pamaldumas Šventajai Mergelei] yra švelnus, t. y. kupinas tokio pasitikėjimo Šventąja Mergele, kokį jaučia vaikas savo gerajai motinai. Jo veikiama siela bėga pas ją dėl visų kūno ir dvasios poreikių, labai paprastai, patikliai ir švelniai nusiteikusi; ji šaukiasi savo gerosios Motinos pagalbos bet kada, bet kur ir dėl bet ko: suabejojusi – kad būtų apšviesta; paklydusi – kad rastų tiesų kelią; gundoma – kad gautų paramos; nusilpusi – kad būtų sustiprinta; nupuolusi – kad galėtų pakilti; nusiminusi – kad būtų padrąsinta; patekusi į skrupulus – kad išsivaduotų; gyvenimo kančiose, darbuose ir kryžkelėse – kad susilauktų paguodos. Galiausiai pas Mariją paprastai ieškoma prieglobsčio visuose kūno ir dvasios skausmuose, nesibaiminant įkyrėti šiai gerajai Motinai ar nepatikti Jėzui Kristui.“ (Šv. Liudvikas de Montfort)

Henrikas

Eiti pas Jėzų Kristų per Mariją

2019 liepos 30

„Eiti pas Jėzų Kristų per Mariją, tai tikras Jo pagarbinimas, nes tuo parodome, kad, dėl savo nuodėmių, mes nesame verti vieni patys tiesiog artintis prie begalinio Jo šventumo ir kad mums reikia Marijos, Švenčiausios Jo Motinos užtarimo ir TARPININKAVIMO, einant pas Jį, mūsų TARPININKĄ. Tai reiškia artintis prie Jo kaip prie mūsų Tarpininko ir Brolio ir kartu nusižeminti prieš Jį kaip prieš mūsų Dievą ir Teisėją: žodžiu, tai nusižeminimo praktikavimas, kurs visuomet žavi Dievo širdį.” (Šv. Liudvikas de Montfort)

Henrikas

Tęsiame

2019 liepos 27

Darbą tęsiame.

Giedrius, Henrikas

Atkurta Marijos Legiono svetainė

Sveiki,

2018 gruodžio 28 pradėta atkurti Marijos  Legiono svetainė.

Giedrius