MARIJOS LEGIONO TESSERA

 

PRADŽIOS MALDOS

K.Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, Šventosios Dvasios. Amen.

Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir uždek jose savo meilės ugnį.

K.Atsiųsk savo Dvasią ir visa bus sukurta.

A.Ir atnaujinsi žemės veidą.

Melskimės. Dieve, Tu nori, kad kiekvienoje gentyje ir tautoje šventai darbuotųsi Tavo Bažnyčia; paskleisk Šventosios Dvasios dovanas po platų pasaulį ir visiems tikintiesiems įkvėpk tokio uolumo, kokiu tikintieji Evangelijos skelbimo pradžioje pasižymėjo. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

Toliau žr. pdf formatu:

Tessera.pdf (273,6 kB)